Page's Header

Page's Main

News article

EMAIL MARKETING

1. Vai trò Email Marketing trong quảng cáo tổng thể:

Email Marketing - giszu.com

Email marketing chiếm hơn 10% trong tổng thể chiến lược quảng cáo, trong đó gửi email trực tiếp (direct email) chiếm tỉ lệ 4% và gửi mail tìm kiếm khách hàng chiếm 7%

2. Tác động email marketing đến khách hàng:

Email marketing - giszu.com_1

95% email được gửi tới khách hàng, trong đó tỉ lệ mở là 5-25% và click vào email 15-30%. Và quan trọng nhất tỉ lệ chuyển hóa cơ hội bán sản phẩm là 1-2%. Hiểu 1 cách đơn giản là khi bạn gửi 10 ngàn emails thì bạn có cơ hội từ 100-200 người quan tâm và có thể mua sản phẩm của bạn